.

နိပါတ္ေတာ္လာ ဇာတ္ေတာ္ငါးရာ့ငါးဆယ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္

550 Jataka Summary

ဤပုိ႔စ္ရဲ႕အေပၚထင္ျမင္သုံးသပ္ခ်က္

Print this post

0 comments:

Post a Comment

  ျဖတ္သန္းျခင္း(မေရရာမႈမ်ားစြာျဖင့္)

  Blog Archive

  အျပဳသေဘာမ်ိဳးေျပာခဲ့ပါ။

  ေရြးခ်ယ္ ဖတ္ရႈဖြယ္ရာ

  ေဒၚလာေပါက္ေစ်းသိဖုိ႔

  အလ်ဥ္းသင့္ရာေပါ့

^ အေပၚသို႕